Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt 1-10-2021

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie EduXtra een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten.

Diensten: individuele of groepsgewijze huiswerkbegeleiding, bijles, remedial teaching of andere vormen van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld (diensten op locatie, zoals school) door EduXtra.

Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruikmaakt van de diensten van EduXtra (waarbij aangetekend dat Leerling en contractant dezelfde kunnen zijn, maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is).

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen EduXtra en een contractant met betrekking tot de levering van diensten door EduXtra, al dan niet ten behoeve van een Leerling.

Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Vestiging: iedere door EduXtra gehuurde locatie als ook een door EduXtra gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de diensten door of namens EduXtra worden verleend.

Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere aanbieding, (ii) elke offerte en (iii) iedere overeenkomst met betrekking tot de diensten waarop EduXtra deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.4.

2.2. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.

2.3. Door inschrijving voor een van de diensten door leerling en/of contractant aanvaarden leerling en contractant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de contractant en leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan leerling bekend te maken en op te leggen en staat contractant ervoor in dat leerling deze Algemene Voorwaarden naleeft.

2.4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen EduXtra en de contractant zijn overeengekomen.

2.5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen EduXtra en de contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

2.6. In de gevallen waarin de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de contractant en maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van EduXtra. Op verzoek van contractant of leerling zal EduXtra een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

Totstandkoming van de Overeenkomst

De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer EduXtra de inschrijving van de leerling schriftelijk aanvaardt en de definitieve inschrijving van de leerling schriftelijk heeft bevestigd aan contractant, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 en artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst op Afstand

4.1. Contractant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 4.1 bestaat als de diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

Plaatsing

5.1. De plaatsing van een leerling voor een dienst op het tijdstip en bij de vestiging waarvoor leerling zich heeft ingeschreven is definitief na schriftelijke bevestiging door EduXtra.

5.2. Het kan voorkomen dat na inschrijving van een leerling blijkt dat die leerling niet geplaatst kan worden op het tijdstip waarvoor die leerling zich heeft ingeschreven. EduXtra zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de contractant en zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de dienst op een ander tijdstip. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan contractant de overeenkomst kosteloos opzeggen, waarna EduXtra een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door contractant terugstort op een door contractant aan te duiden bank- of girorekening.

Uitvoering van de Overeenkomst

6.1. EduXtra zal de overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.

6.2. EduXtra heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3. De contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan EduXtra ten bate van facturatie en contact. De contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan EduXtra.

6.4. Persoonsgegevens worden door EduXtra zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van EduXtra. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door EduXtra en aan haar gelieerde vennootschappen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met contractant en/of leerling, waaronder in ieder geval begrepen, het verstrekken van informatie over afgenomen diensten en het verzenden van EduXtra nieuwsbrieven. EduXtra neemt hierbij de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) in acht. Indien contractant en/of leerling toestemming heeft gegeven, is het EduXtra toegestaan de onderwijsgegevens van leerling van zijn/haar onderwijsinstellingen in te zien. Leerling verstrekt EduXtra hiertoe de benodigde gegevens. Contractant en leerling hebben recht op inzage in de over hen opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correctie daarvan.

6.5. Indien leerling dit expliciet wenst, is de door leerling in vertrouwen aan EduXtra (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor contractant, ouders en/of verzorgers van leerling, tenzij EduXtra dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit, en/of (iii) de psychologische integriteit van leerling, klasgenoten van leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van EduXtra.

6.6. Voor de begeleiding van leerling en het voeren en verwerken van de leerling-administratie, is EduXtra volledig afhankelijk van de medewerking van leerling. Als leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is EduXtra hiervoor, en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

6.7. EduXtra biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

6.8. De leerling is gehouden tot naleving van de gedragscode van EduXtra zoals deze wordt verstrekt aan leerling voor aanvang van de levering van de diensten. Bij niet- naleving van de gedragscode is EduXtra bevoegd leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door EduXtra aangeboden dienst, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief.

6.9. Het is leerling verboden op de vestiging (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn., en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is EduXtra bevoegd leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door EduXtra aangeboden dienst en/of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat EduXtra gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

6.10. Leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van EduXtra.

Tarieven

7.1. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op www.edu-xtra.nl  vermelde prijzen voor de diverse door EduXtra aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd voor diensten van EduXtra met betrekking tot onderwijs. Voor overige diensten zal wel BTW in rekening worden gebracht. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld.

Betalingsvoorwaarden

8.1. Voor door EduXtra aangeboden diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de dienst waarop de overeenkomst betrekking heeft. EduXtra kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail en via de website voor de desbetreffende dienst. In het geval de betalingswijze na de inschrijving maar voor de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestigingsbrief.

8.2. Huiswerkbegeleiding en begeleiding in de huiswerkklas en bijlesklas wordt maandelijks vooraf Gefactureerd en voldaan middels automatische incasso.

8.3. Bijles dient te worden betaald door middel van vooruitbetaling van één, vijf of tien uren bijles, middels het aanschaffen van een zogenaamde strippenkaart van vijf of tien strippen, waarbij iedere strip gelijkgesteld aan één vooruitbetaalde bijles. Deze strippenkaart blijft twaalf maanden geldig. De strippenkaart wordt vooraf gefactureerd en voldaan middels automatische incasso.

8.4 Remedial Teaching wordt maandelijks, achteraf gefactureerd. Deze kan door de contractant middels iDeal of bankoverschrijving worden voldaan.

8.4. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan EduXtra kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Niet-tijdige betaling

9.1. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt EduXtra de contractant een betalingsherinnering waarin zij de contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9.2. Indien de contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is EduXtra gerechtigd de betreffende diensten op te schorten totdat EduXtra het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

9.3. Indien EduXtra overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van contractant.

Huiswerkbegeleiding (tevens huiswerkklas en bijlesklas)

10.1. Inschrijving voor door EduXtra aangeboden huiswerkbegeleiding is mogelijk via het online inschrijfformulier van EduXtra. Middels voornoemde inschrijving wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd.

10.2. EduXtra zal na inschrijving een (telefonisch) intakegesprek houden met leerling en/of contractant alvorens leerling te plaatsen voor de huiswerkbegeleiding. Voor inschrijving worden inschrijfkosten gerekend. Hier zit tevens het lidmaatschap voor Studyspace (online leerlingvolgsysteem) bij inbegrepen.

10.3. De voor huiswerkbegeleiding geldende tarieven zijn maandbedragen. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat, het maandbedrag is echter elke maand gelijk. Dit maandbedrag wordt iedere maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) geïncasseerd.

10.4. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. Voor opzegging van individuele begeleiding geldt een opzegtermijn van 14 dagen en voor de opzegging van groepslessen geldt een  opzegtermijn van 1 maand, waarbij de opzegtermijn gaat lopen per de eerste dag van de daaropvolgende maand (Bijvoorbeeld: bij opzegging op 15 september zal er per 1 november opgezegd zijn). Bij opzegging van meerdere afgenomen diensten, geldt de opzegtermijn per dienst afzonderlijk.

10.6. Indien de leerling halverwege de maand start met huiswerkbegeleiding, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht, hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de werkelijk genoten huiswerkbegeleiding.

10.7. Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.

10.8. Vakanties en feestdagen:
a) Gedurende de reguliere schoolvakantie (regio Midden), tenzij anders is medegedeeld, is EduXtra gesloten, Evenals op de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (één keer in de vijf jaar, namelijk in 2025, 2030 etc.). Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Gedurende deze vakantieperiodes en dagen is de contractant de reguliere vergoeding verschuldigd (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht. Er is bij het vaststellen van het maandbedrag reeds met feestdagen rekening gehouden).

b) Gedurende de zomervakantie is EduXtra gesloten. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat de leerling na de zomervakantie weer doorgaat met de huiswerkbegeleiding bij EduXtra. Gedurende de zomervakantie is de contractant geen vergoeding verschuldigd en loopt de factuur niet door. Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald.

10.9. Bij ziekte van de leerling die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraak-dagen (dagen waarop Leerling naar EduXtra zou komen), brengt EduXtra, op schriftelijke aanvraag van de contractant, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. EduXtra kan een bewijs verlangen om de reden van het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.

Bijles (tevens Remedial Teaching en andere individuele begeleiding)

11.1. Inschrijving voor door EduXtra aangeboden bijles is mogelijk via het online inschrijfformulier van EduXtra.

11.2. EduXtra zal na inschrijving een (telefonisch) intakegesprek houden met leerling en/of contractant alvorens de leerling te plaatsen voor de bijles. Voor de inschrijving worden inschrijfkosten gerekend. Hier zit tevens het lidmaatschap voor Studyspace (online leerlingvolgsysteem) bij inbegrepen.

11.3. Bijles wordt aangeboden in de vorm van een strippenkaart voor 1, 5 of 10 uren, een strippenkaart is maximaal één schooljaar geldig.

11.4. Een verzoek tot verplaatsen van één of meer bijlessen kan alleen worden ingewilligd indien de docent op een nieuwe datum beschikbaar is.

11.5. Als een bijles door de leerling wordt afgezegd korter dan 24 uur van tevoren, dan is de contractant de kosten voor de bijles verschuldigd. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, dan wordt de les niet in rekening gebracht en zal EduXtra zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende docent te vinden. Indien EduXtra er niet in slaagt een deugdelijke vervanging te vinden binnen 4 werkdagen, dan heeft de contractant recht op restitutie van het bedrag aan resterende strippen, indien hij hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij EduXtra.

11.6. Tijdens de officiële feestdagen zoals genoemd in artikel 10.8 vinden geen bijlessen plaats.

Klachtenprocedure

12.1. Klachten over de verleende diensten dienen door de contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@eduxtra.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan EduXtra. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.

12.2. Indien een klacht naar het oordeel van EduXtra gegrond is, dan zal EduXtra de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal EduXtra slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door contractant betaalde bedrag waarvoor geen diensten meer geleverd kunnen worden.

Aansprakelijkheid

13.1. Contractant is tegenover EduXtra aansprakelijk voor alle schade die EduXtra lijdt door toedoen van de contractant of leerling. De contractant vrijwaart EduXtra tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de diensten schade lijden en welke aan contractant of leerling toerekenbaar is.

13.2. Indien EduXtra aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 13 is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 13 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van EduXtra en/of van (een van) haar medewerkers.

13.3. Medewerkers van EduXtra zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van EduXtra.

13.4. EduXtra selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. EduXtra aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde diensten.

13.5. Leerling en contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, ziektekostenverzekering). EduXtra is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.

13.6. EduXtra is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een vestiging. De leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.

13.7. EduXtra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EduXtra is uitgegaan van door contractant en/of leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.8. De aansprakelijkheid van EduXtra voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 1.000,-,  zegge: duizend euro.

13.9. De aansprakelijkheid van EduXtra, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor EduXtra is verzekerd.

13.10. In geval van aansprakelijkheid van EduXtra, zijn contractant en leerling gehouden tot overdracht aan EduXtra van alle verhaalsrechten en aanspraken die contractant en/of leerling op derden hebben terzake van de schade.

Overmacht

14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EduXtra geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EduXtra niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van EduXtra, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

14.3. In geval van overmacht zal EduXtra zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de dienst op een ander tijdstip. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan de contractant de overeenkomst kosteloos opzeggen, waarna EduXtra een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door contractant terugstort op een door contractant aan te duiden bank- of girorekening

14.4. In geval van overmacht bij een door EduXtra aangeboden dienst, voortkomende uit ziekte van een door EduXtra ingeschakelde docent of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht EduXtra zich ertoe zich maximaal in te spannen om leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door EduXtra aangeboden dienst. Hierbij heeft EduXtra het recht om af te wijken van het maximaal aantal Leerlingen dat bij een docent deelneemt aan de dienst.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1. EduXtra behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2. Het is leerling noch contractant toegestaan de door EduXtra verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door EduXtra aangeboden dienst, zonder voorafgaande toestemming van EduXtra te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.

15.3. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door EduXtra voor het verrichten van de diensten, zijn en blijven eigendom van EduXtra, ook indien deze bij het verrichten van de diensten aan leerling en/of contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van EduXtra.

Geschillen

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen EduXtra en de contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

18.1. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van EduXtra (https://edu-xtra.nl/algemene-voorwaarden/).

18.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door EduXtra worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

18.3. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving en/of door middel van een algemene kennisgeving op de website van EduXtra.

& MEER...